Albania I. 2016


page: < 1 2 3 >

Kadare, Gjirokastër

Kadare, Gjirokastër

Mercedes, Gjirokastër

Mercedes, Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Ivan, Gjirokastër

Ivan, Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Vicinity of Drino river, Valarë

Vicinity of Drino river, Valarë

Drino river, Valarë

Drino river, Valarë

Podarcis tauricus, Valarë

Podarcis tauricus, Valarë

Natrix tessellata, Valarë

Natrix tessellata, Valarë

Vicinity of Valarë

Vicinity of Valarë

Drino river

Drino river

Drino river

Drino river

Vjosa river

Vjosa river

Pelophylax sp., Benjë

Pelophylax sp., Benjë

Camp, Benjë

Camp, Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Vicinity of Benjë

Vicinity of Benjë

Herping, Benjë

Herping, Benjë

Rana graeca, Benjë

Rana graeca, Benjë

Podarcis erhardii, Benjë

Podarcis erhardii, Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Nemerçkë Mts.

Nemerçkë Mts.

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Bredhi i Hotovës NP

Dolichophis caspius, Bredhi i Hotovës NP

Dolichophis caspius, Bredhi i Hotovës NP

Lunch, Benjë

Lunch, Benjë

Lunch, Benjë

Lunch, Benjë

Vjosa valley

Vjosa valley

Xerotyphlops vermicularis, Petran

Xerotyphlops vermicularis, Petran

Vjosa valley

Vjosa valley

Podarcis erhardii, Petran

Podarcis erhardii, Petran

Nemerçkë Mts.

Nemerçkë Mts.

Elaphe quatuorlineata, Kanikol

Elaphe quatuorlineata, Kanikol

Nemerçkë Mts.

Nemerçkë Mts.

Leskovik

Leskovik

Leskovik

Leskovik

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Lissotriton vulgaris, Shelegur-Gërmenj

Lissotriton vulgaris, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Bufotes viridis, Shelegur-Gërmenj

Bufotes viridis, Shelegur-Gërmenj

Pelophylax sp., Shelegur-Gërmenj

Pelophylax sp., Shelegur-Gërmenj

Camp, Shelegur-Gërmenj

Camp, Shelegur-Gërmenj

Shelegur-Gërmenj

Shelegur-Gërmenj

Camp, Shelegur-Gërmenj

Camp, Shelegur-Gërmenj

Herping, Shelegur-Gërmenj

Herping, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Ivan and Natrix, Shelegur-Gërmenj

Ivan and Natrix, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Vicinity of Shelegur-Gërmenj

Vicinity of Shelegur-Gërmenj

Borove

Borove

Borove

Borove

Locals, Borove

Locals, Borove

First May, Borove

First May, Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

First May, Borove

First May, Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Happy Easter, Borove

Happy Easter, Borove

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

First May, Ersekë

First May, Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Pulahë

Pulahë

Podarcis muralis, Pulahë

Podarcis muralis, Pulahë

Prespa Lake, Pustec

Prespa Lake, Pustec

Pustec

Pustec

Prespa Lake, Pustec

Prespa Lake, Pustecpage: < 1 2 3 >