Bulgaria 2012


page: < 1 2 3 >

In Sofia station

In Sofia station

Shumen

Shumen

Monument to 1300 Years of Bulgaria

Monument to 1300 Years of Bulgaria

Monument to 1300 Years of Bulgaria, main hall

Monument to 1300 Years of Bulgaria, main hall

First camp in Shumen

First camp in Shumen

Euphorbia

Euphorbia

Triturus (karelinii) arntzeni

Triturus (karelinii) arntzeni

Locality of Bombina bombina, Shumensko plato

Locality of Bombina bombina, Shumensko plato

Bombina bombina

Bombina bombina

Bombina bombina

Bombina bombina

Camp in Shumensko plato

Camp in Shumensko plato

Darevskia (praticola) pontica, Shumen

Darevskia (praticola) pontica, Shumen

Darevskia (praticola) pontica

Darevskia (praticola) pontica

Ablepharus kitaibelii stepaneki, Shumen

Ablepharus kitaibelii stepaneki, Shumen

Ablepharus kitaibelii stepaneki

Ablepharus kitaibelii stepaneki

Darevskia (praticola) pontica

Darevskia (praticola) pontica

Lacerta trilineata dobrogica

Lacerta trilineata dobrogica

Shumen from Shumensko plato

Shumen from Shumensko plato

Shumen

Shumen

Lacerta viridis

Lacerta viridis

Podarcis muralis

Podarcis muralis

Salamandra salamandra, Shumen

Salamandra salamandra, Shumen

Lacerta viridis

Lacerta viridis

Kjoškove park

Kjoškove park

Podarcis muralis

Podarcis muralis

Old Shumen

Old Shumen

Old Shumen

Old Shumen

Old Shumen

Old Shumen

Tombul Džamija

Tombul Džamija

Tombul Džamija

Tombul Džamija

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Shumen

Camp

Camp

Avtogara (station) Shumen

Avtogara (station) Shumen

Varna

Varna

From Varna to Burgas

From Varna to Burgas

From Burgas to Sozopol

From Burgas to Sozopol

Pseudopus apodus, Sozopol

Pseudopus apodus, Sozopol

Mediodactylus kotschyi, Sozopol

Mediodactylus kotschyi, Sozopol

Swans, Sozopol

Swans, Sozopol

Sozopol

Sozopol

Sozopol

Sozopol

Natrix tessellata, Sozopol

Natrix tessellata, Sozopol

Sozopol

Sozopol

Sozopol

Sozopol

Dolichophis caspius

Dolichophis caspius

Dolichophis caspius

Dolichophis caspius

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Natrix natrix, Ropotamo

Natrix natrix, Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Anguis fragilis complex

Anguis fragilis complex

Ropotamo

Ropotamo

Lacerta viridis, Ropotamo

Lacerta viridis, Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Pelophylax cf. esculentus, Ropotamo

Pelophylax cf. esculentus, Ropotamo

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris

Ropotamo

Ropotamo

Rana dalmatina, Ropotamo

Rana dalmatina, Ropotamo

Natrix natrix, Ropotamo

Natrix natrix, Ropotamo

Testudo graeca, Ropotamo

Testudo graeca, Ropotamo

Plagionotus arcuatus

Plagionotus arcuatus

Testudo hermanni, Ropotamo

Testudo hermanni, Ropotamo

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Testudo graeca

Testudo graeca

Lacerta viridis

Lacerta viridis

Ropotamo

Ropotamo

Platyceps collaris, Ropotamo

Platyceps collaris, Ropotamo

Platyceps collaris

Platyceps collaris

Platyceps collaris

Platyceps collaris

Platyceps collaris

Platyceps collaris

Platyceps collaris

Platyceps collaris

With Red Whip snake

With Red Whip snake

Ropotamo

Ropotamo

Lacerta viridis

Lacerta viridis

Ropotamo

Ropotamo

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Zamenis longissimus, Ropotamo

Zamenis longissimus, Ropotamo

Zamenis longissimus

Zamenis longissimus

Zamenis longissimus

Zamenis longissimus

Ropotamo river

Ropotamo river

Ropotamo

Ropotamopage: < 1 2 3 >