Indie & Kašmír 2009


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

The ruined Royal Palace at Leh

The ruined Royal Palace at Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Shanti Stupa

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus theobaldi, Leh

Phrynocephalus cf. laungwalansis in Leh

Phrynocephalus cf. laungwalansis in Leh

Habitat

Habitat

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Gecko in Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

On the ruined Royal Palace at Leh

On the ruined Royal Palace at Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh

Leh



stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >