Albania, FYROM, Montenegro & Serbia 2007


page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Potamon sp., Butrint

Potamon sp., Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Platyceps najadum, Butrint

Platyceps najadum, Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Mantis religiosa, Butrint

Mantis religiosa, Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Bufotes viridis, Butrint

Bufotes viridis, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Bufotes viridis, Butrint

Bufotes viridis, Butrint

Bufotes viridis, Butrint

Bufotes viridis, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Pelophylax epeiroticus, Butrint

Butrint and Kerkyra

Butrint and Kerkyra

Butrint

Butrint

Butrint

Butrint

Mauremys rivulata, Butrint

Mauremys rivulata, Butrint

Mauremys rivulata, Butrint

Mauremys rivulata, Butrint

Emys orbicularis, Butrint

Emys orbicularis, Butrint

Mauremys rivulata, Butrint

Mauremys rivulata, Butrint

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Anguis graeca, Syri i Kaltër

Anguis graeca, Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Algyroides nigropunctatus, Syri i Kaltër

Algyroides nigropunctatus, Syri i Kaltër

Algyroides nigropunctatus, Syri i Kaltër

Algyroides nigropunctatus, Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Syri i Kaltër

Drino River Valley

Drino River Valley

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Platyceps najadum

Platyceps najadum

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Rana dalmatina, Këlcyrë

Rana dalmatina, Këlcyrë

Këlcyrë

Këlcyrë

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramoz

Gramozpage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >