Northern Macedonia & Albania 2019


page: < 1 2 3 4 >

Tepelenë

Tepelenë

Tepelenë

Tepelenë

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Viaduct Ali Pasha

Lunch, Tepelenë

Lunch, Tepelenë

Tepelenë

Tepelenë

Bënçë

Bënçë

Bënçë

Bënçë

Bënçë

Bënçë

Bridge, Hormovë

Bridge, Hormovë

Rana dalmatina, Hundëkuq

Rana dalmatina, Hundëkuq

Pelophalyx kurtmuelleri, Hundëkuq

Pelophalyx kurtmuelleri, Hundëkuq

Pelophalyx kurtmuelleri, Hundëkuq

Pelophalyx kurtmuelleri, Hundëkuq

Pelophalyx kurtmuelleri, Hundëkuq

Pelophalyx kurtmuelleri, Hundëkuq

Natrix natrix, Hundëkuq

Natrix natrix, Hundëkuq

Natrix natrix, Hundëkuq

Natrix natrix, Hundëkuq

Natrix tessellata, Hundëkuq

Natrix tessellata, Hundëkuq

Rana graeca, Hundëkuq

Rana graeca, Hundëkuq

Pelophylax kurtmuelleri, Hundëkuq

Pelophylax kurtmuelleri, Hundëkuq

Hundëkuq

Hundëkuq

Camp, Hundëkuq

Camp, Hundëkuq

Podarcis ionicus, Hundëkuq

Podarcis ionicus, Hundëkuq

Natrix tessellata, Hundëkuq

Natrix tessellata, Hundëkuq

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Rana dalmatina, Vrisera

Rana dalmatina, Vrisera

Emys orbicularis, Vrisera

Emys orbicularis, Vrisera

Emys orbicularis, Vrisera

Emys orbicularis, Vrisera

Algyroides nigropunctatus, Vrisera

Algyroides nigropunctatus, Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Vrisera

Bombina variegata, Vrisera

Bombina variegata, Vrisera

Bufo bufo, Vrisera

Bufo bufo, Vrisera

Rana dalmatina, Vrisera

Rana dalmatina, Vrisera

Pelophylax cf. epeiroticus, Vrisera

Pelophylax cf. epeiroticus, Vrisera

Pelophylax cf. epeiroticus, Vrisera

Pelophylax cf. epeiroticus, Vrisera

Pelophylax kurtmuelleri, Vrisera

Pelophylax kurtmuelleri, Vrisera

Pelophylax kurtmuelleri, Vrisera

Pelophylax kurtmuelleri, Vrisera

Pelophylax cf. epeiroticus, Vrisera

Pelophylax cf. epeiroticus, Vrisera

Bombina variegata, Vrisera

Bombina variegata, Vrisera

Bombina variegata, Vrisera

Bombina variegata, Vrisera

Camp, Vrisera

Camp, Vrisera

Vrisera

Vrisera

Podarcis ionicus, Llovinë e Poshtme

Podarcis ionicus, Llovinë e Poshtme

Natrix tessellata, Vrisera

Natrix tessellata, Vrisera

Emys orbicularis, Vrisera

Emys orbicularis, Vrisera

Vrisera

Vrisera

Peca

Peca

Peca

Peca

Peca

Peca

Kardhikaq

Kardhikaq

Natrix tessellata, Kardhikaq

Natrix tessellata, Kardhikaq

Natrix tessellata, Kardhikaq

Natrix tessellata, Kardhikaq

Natrix natrix, Kardhikaq

Natrix natrix, Kardhikaq

Rana graeca, Kardhikaq

Rana graeca, Kardhikaq

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Delvinë

Mosque, Bamalat

Mosque, Bamalat

Bamalat

Bamalat

Pelophylax epeiroticus, Stjar

Pelophylax epeiroticus, Stjar

Stjar

Stjar

Kopaçez

Kopaçez

Kopaçez

Kopaçez

Stjar

Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Bufo bufo, Stjar

Bufo bufo, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Rana dalmatina, Stjar

Rana dalmatina, Stjar

Potamon sp., Stjar

Potamon sp., Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax kurtmuelleri, Stjar

Pelophylax cf. epeiroticus, Stjar

Pelophylax cf. epeiroticus, Stjar

Rana graeca, Stjar

Rana graeca, Stjarpage: < 1 2 3 4 >